Kontaktujte nás

Načíst

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1) Práva Zákazníka a povinnosti Dodavatele v souvislosti s vadami Produktů a Služeb a zárukou za jakost jsou omezeny na ty, které jsou výslovně uvedené v tomto reklamačním řádu.

2) Dodavatel odpovídá za množství, jakost a provedení poskytovaných Produktů/Služeb, tedy za to, že Produkty/Služby jsou co do množství/rozsahu, jakosti a provedení totožné s Objednávkou/Přeobjednávkou. Za totožné s Objednávkou/Předobjednávkou se považují též Produkty dodané v jiném provedení, než které Zákazník objednal, a to za podmínky, že skutečně dodané Produkty budou v minimálně shodné kvalitě, za tutéž cenu a použitelné pro shodný účel užití jako Produkty Zákazníkem objednané. Takovéto plnění se nepovažuje za vadné plnění ve smyslu ustanovení § 2099 s násl. OZ.

3) Dodavatel poskytuje na veškeré Produkty/Služby, s výjimkou Produktů rychlé spotřeby (např. žárovky, náplně apod.), záruku za jakost v délce 12 měsíců, pokud obecnými zákonnými předpisy není stanovená jiná, delší, záruční doba, nebo výrobcem příslušného Produktu kratší. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Produktů/Služeb Zákazníkem.

4) Práva z vadného plnění a ze záruky za jakost uplatňuje Zákazník u Dodavatele reklamací, kterou musí učinit včas, tj. bez odkladu poté, co vadu zjistí, pokud z tohoto reklamačního řádu nebo jiného dokumentu tvořícího Smlouvu nevyplývá něco jiného.

5) Vady zjevné je Zákazník povinen uplatnit nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od předání a převzetí Produktů/Služeb. Vadami zjevnými se rozumí vady, které v okamžiku předání a převzetí Produktů/Služeb nesporně existovaly a Zákazník je mohl zjistit při včasné prohlídce při převzetí a při dostatečné péči. Vadami zjevnými se rozumí zejména:
a) vada v množství Produktů/Služeb, kterou je rozpor mezi množstvím uvedeným na Dodacím dokladu a množstvím skutečně převzatým, včetně záměn položek, přičemž dodání Produktů dle bodu 2) tohoto reklamačního řádu se nepovažuje za záměnu položek
b) vada v množství Produktů, kterou je rozpor mezi množstvím balíků Produktů uvedeným na dokladu dopravce a počtem balíků Produktů skutečně převzatých
c) vada jakosti a provedení Produktů/Služeb, kterou Zákazník zjistil nebo při vynaložení dostatečné péče podle bodu 8) tohoto článku mohl zjistit bezprostředně při převzetí Produktů/Služeb.

6) Rozpor mezi množstvím Produktů/Služeb dodaných a objednaných se nepovažuje za vadu, pokud se nejedná o rozpor v množství ve smyslu odst. 5) tohoto článku. V tomto případě se plnění Dodavatele považuje za dílčí.

7) Vady skryté je Zákazník povinen uplatnit nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů poté, kdy je Zákazník mohl při dostatečné péči a náležité pozornosti zjistit, nejpozději však do 12 měsíců ode dne předání a převzetí Produktů/Služeb. Vadami skrytými jsou jiné vady než vady zjevné, tedy vady, které v okamžiku převzetí Produktů/Služeb nesporně existovaly, avšak Zákazník je nemohl zjistit při včasné prohlídce při převzetí ani při dostatečné péči a náležité pozornosti.

8) Zákazník je povinen při převzetí Produktů/Služeb provést prohlídku Produktů/Služeb vedoucí k odhalení jeho případných zjevných vad. Pokud je Zákazníkovi dodáno takové množství Produktů/Služeb, že je pro něho neúměrně náročné provést kontrolu celého plnění, je oprávněn a zároveň povinen provést statistickou kontrolu dodaných Produktů/Služeb. Statistickou kontrolou se rozumí prověrka 10 % převzatých Produktů/Služeb (statistický vzorek). Provedením statistické kontroly se má za to, že je provedena kontrola celého množství dodaných Produktů/Služeb. Obsahuje-li statistický vzorek více než 50 % Produktů/Služeb se zjevnými vadami, je Zákazník oprávněn s dodávkou naložit tak, jako by byla vadná v celém rozsahu. V opačném případě se pozdější reklamace zjevných vad přesahující 50 % množství dodaných Produktů/Služeb neuznává. Stejně tak se neuznává reklamace zjevných vad Produktů/Služeb v množství nad 10 % dodaného objemu Produktů/Služeb, pokud Zákazník při převzetí a provedení statistické kontroly neuvedl vady Produktů/Služeb v množství přesahujícím tuto hodnotu.

9) Pro uplatnění práv z vadného plnění je Zákazník povinen doručit Dodavateli reklamaci Produktů/Služeb ve výše stanovených lhůtách, a to buď písemně (poštou, kurýrem, elektronicky) nebo telefonicky na příslušná kontaktní místa Dodavatele specifikovaná v sekci kontakty na stránkách eshop.truckalliance.cz Dodavatel je oprávněn požadovat v případě telefonicky učiněné reklamace její písemné potvrzení Zákazníkem.

10) Obsahem sdělení o reklamaci musí být zejména:
a) označení Zákazníka;
b) název a objednávkové číslo reklamovaného Produktu/Služby;
c) množství vadného/chybějícího Produktu/Služby;
d) popis vady nebo způsobu, kterým se vada projevuje;
e) uvedení osoby oprávněné zastupovat v této věci Zákazníka;
f) datum převzetí reklamovaného Produktu/Služby a číslo příslušného Dodacího dokladu;
g) u písemné reklamace datum a podpis Zákazníka.

11) Reklamaci, kterou Dodavatel uzná jako oprávněnou, vyřídí v nejbližším možném termínu, nejpozději do 30 pracovních dnů od řádného uplatnění reklamace. Uznáním reklamace ze strany Dodavatele je také poskytnutí nového plnění. Dodavatel neuzná reklamaci, která nebyla Zákazníkem uplatněna včas.

12) Reklamaci vyřizuje Dodavatel dle jeho volby s ohledem na povahu vady, a to takto:
a) zjevné vady poskytnutím chybějícího množství nebo výměnou vadného plnění Dodavatele za bezvadné, není-li to možné pak vrácením (dobropisováním) uhrazené ceny nedodaných Produktů/Služeb nebo vrácením (dobropisováním) uhrazené ceny oproti vrácení vadných Produktů, a není-li to možné pak poskytnutím přiměřené slevy nebo opravou vadných Produktů/Služeb;
b) skryté vady buď výměnou vadného plnění Dodavatele za bezvadné, vrácením (dobropisováním) uhrazené ceny oproti vrácení vadných Produktů, nebo opravou vadných Produktů/Služeb.

13) Pokud Dodavatel poskytne Zákazníkovi na základě jeho reklamace nové plnění a teprve poté vyjdou najevo skutečnosti, pro které reklamace neměla být uznána, provede Dodavatel dodatečné vyúčtování ceny nového plnění a Zákazník je povinen za nové plnění zaplatit cenu dle Ceníku Dodavatele.

14) Dodavatel není odpovědný za následující vady:
a) vady obalu Produktu, které nebyly uplatněny při předání a převzetí Produktu;
b) vady Produktu způsobené mechanickým poškozením Produktu ze strany Zákazníka nebo třetí osobou;
c) nečistoty u Produktu označeného nálepkami s cenami jiných osob.

15) Uplatnění reklamace neopravňuje Zákazníka k neuhrazení celé ceny za Produkty/Služby, ledaže se Dodavatel a Zákazník dohodnou jinak. Ustanovení § 2108 OZ, které stanoví, že kupující nemusí platit část kupní ceny odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění, se nepoužije.

16) Pokud Dodavatel vyzvedává u Zákazníka reklamovaný Produkt za účelem posouzení vady popřípadě následné opravy, je Zákazník povinen zabalit výrobek tak, aby se při přepravě nepoškodil.

17) Pokud Dodavatel poskytne Zákazníkovi nové plnění při reklamaci Produktu, záruka je stále počítána od data předání a převzetí původního Produktu.

TruckAlliance s.r.o. internetový obchod: TruckAlliance  www.truckalliance.cz 

Společnost: TruckAlliance s.r.o. se sídlem Barákova 575, 506 01 Jičín - Nové Město
IČ: 28781295
DIČ: CZ28781295
Email: chytrydopravce@truck-alliance.cz
Tel:  (+420) 720 986 918

Centrální sklad (osobní vyzvednutí, reklamační místo pro odběr)
Adresa: ul. Dělnická 1302 , Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

V Jičíně 19.07. 2023

Přihlášení

Zapomněli jste heslo? Pošleme Vám nové.
Jste tu poprvé? Vytvořte si nový účet.

Zavřít

Přihlaste se do našeho

věrnostního programu

Zvyšujte svůj obrat a získejte trvale vyšší slevy.

Registrovat se