Kontaktujte nás

Načíst

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnosti TruckAlliance s.r.o. se sídlem Barákova 575, Nové Město, Jičín, identifikační číslo: 28781295. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26991,  pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.truckalliance.cz 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti TruckAlliance s.r.o., se sídlem Barákova 575, Nové Město, Jičín, identifikační číslo: 28781295, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26991 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese eshop. truckalliance.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
    
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
    
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  5. Před zasláním Objednávky/Předobjednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky/Předobjednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku/Předobjednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. / "ODESLAT PŘEDOBJEDNÁVKU" Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce/předobjednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky/předobjednávky (například písemně či telefonicky).
  7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí OBJEDNÁVKY nebo PŘEDOBJEDNÁVKY (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
    
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
   • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 43-6020830287/0100, vedený u společnosti TruckAlliance s.r.o. (dále jen „účet prodávajícího“);
   • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ThePay.
   • platební kartou
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.​
  3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14-ti dnů od uzavření kupní smlouvy.
  5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky/předobjednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
  9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
  10. Pokud se odběratel ocitne v prodlení s úhradou ceny za odebraný produkt, je povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno ani limitováno právo na náhradu škody.
    
 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat emailem na adresu chytrydopravce@truck-alliance.cz.
  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
    
 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce/předobjednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce/předobjednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
    
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v místě podnikání.
  6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
    
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy chytrydopravce@truck-alliance.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
    
 2. DORUČOVÁNÍ
  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
    
 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  5. Kontaktní údaje prodávajícího: TruckAlliance s.r.o., Barákova 575, 506 01 Jičín - Nové město, adresa elektronické pošty chytrydopravce@truck-alliance.cz, telefon (+420) 720 986 918 .

 

VŠE O NÁKUPU

 

I) Místo dodání a převzetí Produktů/Služeb

1) Produkty/Služby jsou dodávány na Dodací místo specifikované Zákazníkem v Objednávce/Předobjednávce nebo v jiném dokumentu tvořícím Smlouvu. K řádnému splnění Objednávky/Předobjednávky ze strany Dodavatele dochází okamžikem předání a převzetí Produktů či poskytnutých Služeb mezi Dodavatelem a Zákazníkem v Dodacím místě.

2) Zákazník je povinen objednané Produkty/Služby převzít a při převzetí dodávku řádně prohlédnout a zkontrolovat. Zákazník je povinen převzít Produkt (Dílo)/Službu i tehdy, pokud má vady, které nebrání tomu, aby sloužil(o)/sloužila svému účelu.

3) Převzetí Produktů/Služeb potvrdí Zákazník písemně (svým podpisem) na Dodacím dokladu, čímž stvrzuje zejména shodu v množství a druhu přebíraných Produktů/Služeb s údaji uvedenými v Dodacím dokladu (přepravním listě). Zákazník zajistí, že potvrzení na Dodacím dokladu bude obsahovat řádné označení Zákazníka a uvedení jména a příjmení osoby, která převzetí potvrzuje. Zákazník je odpovědný za to, že osoba přebírající Produkty/Služby v Dodacím místě je k tomu oprávněna.

4) Zákazník oznámí Dodavateli předem seznam osob oprávněných k převzetí Produktů/Služeb v Dodacím místě, nejčastěji uvedením na Objednávce/Předobjednávce nebo v jakémkoli dokumentu tvořícím Smlouvu. Nebudou-li takové osoby Zákazníkem oznámeny, nebo nebude-li taková osoba v okamžiku doručení Produktů/Služeb při předávání přítomna, pak bude Dodavatel považovat za osobu oprávněnou k převzetí Produktů/Služeb osobu, která zpravidla převzetí za Zákazníka potvrzuje, nebo osobu, která v daném případě v provozovně Zákazníka vykonává funkci, se kterou je přejímání dodávek spojeno. Pokud Zákazník připustí, aby přejímání Produktů/Služeb uskutečňovaly za něj i jiné osoby, než zde uvedené, nemůže se v důsledku toho dovolávat neplatnosti Smlouvy nebo se zbavit odpovědnosti za plnění svých povinností podle Smlouvy.

5) V případě, že po dodání dojde k jakýmkoli pochybnostem o dodávce z důvodu nejasného nebo nepřesného označení Zákazníka na Dodacím dokladu, považuje se dodávka Produktů/Služeb za řádně splněnou a Zákazníkem převzatou, ledaže Zákazník prokáže, že Dodavatel musel vědět, že k dodání došlo v rozporu s příslušnou Objednávkou/Předobjednávkou. 

6) Zákazník je povinen bezodkladně písemně informovat Dodavatele o změně Dodacího místa určeného k předání a převzetí Produktů/Služeb. Do té doby je dodávka Produktů/Služeb řádně splněna jejich dodáním na původní Dodací místo a Dodavatel neodpovídá za případné prodlení nebo škody způsobené v souvislosti s takovým dodáním Produktů/Služeb.

7) Okamžikem převzetí Produktů dochází k přechodu nebezpečí škody na věci (nahodilé zkázy, poškození, ztráty apod.) na Zákazníka. K přechodu vlastnického práva k předaným a převzatým Produktům dochází až úplným zaplacením sjednané ceny za takové Produkty.

 

II) Cena a platební podmínky

1) Cena za Produkty/Služby se řídí cenami uvedenými v internetovém obchodě eshop.truckalliance.cz 

2) Vystavením Objednávky/Předobjednávky se Zákazník zavazuje k úhradě ceny za objednané Produkty/Služby ve výši podle Ceníku platného v době vystavení takové Objednávky./Předobjednávky.

3) Cena zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené s dodáním objednaných Produktů/Služeb, zejména s balením Produktů, jeho označením, zajištěním příslušných dokladů, Dodacích dokladů a včetně pojištění.

4) Cena dopravy za Oleje a maziva je do výše hmotnosti přepravovaného zboží dle tabulky: 

 Platí pro dopravce FOFR:

 • Hmotnost zboží 0-10 kg:  cena za dopravu 130 Kč včetně DPH
 • 11-20 kg: 165 Kč včetně DPH
 • 21-50 kg: 290 Kč včetně DPH
 • 51-100 kg: 450 Kč včetně DPH
 • 101-150 kg: 700 Kč včetně DPH
 • 151-200 kg: 850 Kč včetně DPH
 • 201-300 kg: 1 150 Kč včetně DPH
 • 301-400 kg: 1 400 Kč včetně DPH
 • 401-500 kg: 1 700 Kč včetně DPH
 • 501-600 kg: 2 100 Kč včetně DPH
 • 601-1000 kg: 2 760 Kč včetně DPH
 • 1001-1500 kg: 3 100 Kč včetně DPH
 • 1501-2000 kg: 3 200 Kč včetně DPH

Platí pro dopravce Česká Pošta:

 • balík Do ruky max. do 30 kg:
 • 0-20 kg: 143 Kč včetně DPH
 • 21-30 kg: 179 Kč včetně DPH
 • balík Na poštu max. do 30 kg:
 • 0-20 kg: 139 Kč včetně DPH
 • 21-30 kg: 179 Kč včetně DPH
 • balík Do Balíkovny max. do 15 kg:
 • 0-10 kg: 85 Kč včetně DPH
 • 11-15kg: 119 Kč včetně DPH

5) Cena dopravy za Pneumatiky je účtována dle výše přepravovaných kusů  zboží dle tabulky: 

Pneumatiky osobní, SUV, offroad, dodávkové pneumatiky – cena za dopravu jednoho kusu: 115 Kč včetně DPH.

Pneumatiky nákladní – cena za dopravu jednoho kusu: 145 Kč včetně DPH.

6) Zákazník zasláním Objednávky/Předobjednávky na dodávku Produktů a/nebo Služeb Dodavateli potvrzuje, že souhlasí s cenami za Produkty/Služby podle platných cen, není-li mezi nimi písemně dohodnuto jinak.

7) Cena bude hrazena za Produkty/Služby skutečně dodané, a to na základě faktury Dodavatele. Faktura bude zpravidla vystavená ke dni dodání Produktů/Služeb Zákazníkovi a doručená elektronicky na adresu zákazníka uvedenou v objednávce/předobjednávce. Faktura vystavená Dodavatelem je platební a daňový doklad, který obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro takovýto doklad příslušnými právními předpisy.

8) V případě první dodávky realizované pro Zákazníka je Dodavatel oprávněn požadovat na Zákazníkovi platbu předeme formou zálohové faktury před předáním Produktů/Služeb. Stejně tak tomu bude i v případě, pokud bude Zákazník v prodlení s úhradou jakékoli splatné pohledávky Dodavatele. Odmítne-li Zákazník zaplatit v takovém případě za dodávku zálohovou fakturou, je Dodavatel oprávněn Zákazníkovi Produkty/Služby nepředat/neposkytnout.

9) V případě bezhotovostní platby budou cena a veškeré jiné pohledávky vyúčtované podle Smlouvy splatné v termínu splatnosti určeném fakturou, který nebude kratší než 14 (čtrnáct) dnů od vystavení faktury. Řádnou úhradou pohledávky se přitom rozumí připsání příslušné částky na účet věřitele.

10) Pokud se odběratel ocitne v prodlení s úhradou ceny za odebraný produkt, je povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno ani limitováno právo na náhradu škody.V případě prodlení odběratele s uhrazením ceny za odebraný produkt je odběratel povinen uhradit dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% denně.

11) V souladu s ustanovením § 1806 OZ může Dodavatel požadovat též úroky z úroků.

V Jičíně dne 19. 07. 2023

Přihlášení

Zapomněli jste heslo? Pošleme Vám nové.
Jste tu poprvé? Vytvořte si nový účet.

Zavřít

Přihlaste se do našeho

věrnostního programu

Zvyšujte svůj obrat a získejte trvale vyšší slevy.

Registrovat se