Kontaktujte nás

Načíst

I) Místo dodání a převzetí Produktů/Služeb

1) Produkty/Služby jsou dodávány na Dodací místo specifikované Zákazníkem v Objednávce nebo v jiném dokumentu tvořícím Smlouvu. K řádnému splnění Objednávky ze strany Dodavatele dochází okamžikem předání a převzetí Produktů či poskytnutých Služeb mezi Dodavatelem a Zákazníkem v Dodacím místě.

2) Zákazník je povinen objednané Produkty/Služby převzít a při převzetí dodávku řádně prohlédnout a zkontrolovat. Zákazník je povinen převzít Produkt (Dílo)/Službu i tehdy, pokud má vady, které nebrání tomu, aby sloužil(o)/sloužila svému účelu.

3) Převzetí Produktů/Služeb potvrdí Zákazník písemně (svým podpisem) na Dodacím dokladu, čímž stvrzuje zejména shodu v množství a druhu přebíraných Produktů/Služeb s údaji uvedenými v Dodacím dokladu (přepravním listě). Zákazník zajistí, že potvrzení na Dodacím dokladu bude obsahovat řádné označení Zákazníka a uvedení jména a příjmení osoby, která převzetí potvrzuje. Zákazník je odpovědný za to, že osoba přebírající Produkty/Služby v Dodacím místě je k tomu oprávněna.

4) Zákazník oznámí Dodavateli předem seznam osob oprávněných k převzetí Produktů/Služeb v Dodacím místě, nejčastěji uvedením na Objednávce nebo v jakémkoli dokumentu tvořícím Smlouvu. Nebudou-li takové osoby Zákazníkem oznámeny, nebo nebude-li taková osoba v okamžiku doručení Produktů/Služeb při předávání přítomna, pak bude Dodavatel považovat za osobu oprávněnou k převzetí Produktů/Služeb osobu, která zpravidla převzetí za Zákazníka potvrzuje, nebo osobu, která v daném případě v provozovně Zákazníka vykonává funkci, se kterou je přejímání dodávek spojeno. Pokud Zákazník připustí, aby přejímání Produktů/Služeb uskutečňovaly za něj i jiné osoby, než zde uvedené, nemůže se v důsledku toho dovolávat neplatnosti Smlouvy nebo se zbavit odpovědnosti za plnění svých povinností podle Smlouvy.

5) V případě, že po dodání dojde k jakýmkoli pochybnostem o dodávce z důvodu nejasného nebo nepřesného označení Zákazníka na Dodacím dokladu, považuje se dodávka Produktů/Služeb za řádně splněnou a Zákazníkem převzatou, ledaže Zákazník prokáže, že Dodavatel musel vědět, že k dodání došlo v rozporu s příslušnou Objednávkou. 

6) Zákazník je povinen bezodkladně písemně informovat Dodavatele o změně Dodacího místa určeného k předání a převzetí Produktů/Služeb. Do té doby je dodávka Produktů/Služeb řádně splněna jejich dodáním na původní Dodací místo a Dodavatel neodpovídá za případné prodlení nebo škody způsobené v souvislosti s takovým dodáním Produktů/Služeb.

7) Okamžikem převzetí Produktů dochází k přechodu nebezpečí škody na věci (nahodilé zkázy, poškození, ztráty apod.) na Zákazníka. K přechodu vlastnického práva k předaným a převzatým Produktům dochází až úplným zaplacením sjednané ceny za takové Produkty.

 

II) Cena a platební podmínky

1) Cena za Produkty/Služby se řídí cenami uvedenými v internetovém obchodě chytrydopravce.cz.

2) Vystavením Objednávky se Zákazník zavazuje k úhradě ceny za objednané Produkty/Služby ve výši podle Ceníku platného v době vystavení takové Objednávky.

3) Cena zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené s dodáním objednaných Produktů/Služeb, zejména s balením Produktů, jeho označením, zajištěním příslušných dokladů, Dodacích dokladů a včetně pojištění.

4) Cena dopravy je do výše hmotnosti přepravovaného zboží dle tabulky: 

 Hmotnost zboží 0-10 kg:  cena za dopravu 120 Kč vč. DPH

11-20 kg: 150 Kč vč. DPH

 21-50 kg: 250 Kč vč. DPH

 51-100 kg: 390 Kč vč. DPH

 100-200 kg: 490 Kč vč. DPH

 200-500 kg: 1190 Kč vč. DPH

 500-1000 kg 2490 Kč vč. DPH

5) Zákazník zasláním Objednávky na dodávku Produktů a/nebo Služeb Dodavateli potvrzuje, že souhlasí s cenami za Produkty/Služby podle platných cen, není-li mezi nimi písemně dohodnuto jinak.

6) Cena bude hrazena za Produkty/Služby skutečně dodané, a to na základě faktury Dodavatele. Faktura bude zpravidla vystavená ke dni dodání Produktů/Služeb Zákazníkovi a doručená elektronicky na adresu zákazníka uvedenou v objednávce. Faktura vystavená Dodavatelem je platební a daňový doklad, který obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro takovýto doklad příslušnými právními předpisy.

7) V případě první dodávky realizované pro Zákazníka je Dodavatel oprávněn požadovat na Zákazníkovi platbu předeme formou zálohové faktury před předáním Produktů/Služeb. Stejně tak tomu bude i v případě, pokud bude Zákazník v prodlení s úhradou jakékoli splatné pohledávky Dodavatele. Odmítne-li Zákazník zaplatit v takovém případě za dodávku zálohovou fakturou, je Dodavatel oprávněn Zákazníkovi Produkty/Služby nepředat/neposkytnout.

8) V případě bezhotovostní platby budou cena a veškeré jiné pohledávky vyúčtované podle Smlouvy splatné v termínu splatnosti určeném fakturou, který nebude kratší než 14 (čtrnáct) dnů od vystavení faktury. Řádnou úhradou pohledávky se přitom rozumí připsání příslušné částky na účet věřitele.

9) Pokud se odběratel ocitne v prodlení s úhradou ceny za odebraný produkt, je povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno ani limitováno právo na náhradu škody.V případě prodlení odběratele s uhrazením ceny za odebraný produkt je odběratel povinen uhradit dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% denně.

10) V souladu s ustanovením § 1806 OZ může Dodavatel požadovat též úroky z úroků.

Přihlášení

Zapomněli jste heslo? Pošleme Vám nové.
Jste tu poprvé? Vytvořte si nový účet.

Zavřít

Přihlaste se do našeho

věrnostního programu

Zvyšujte svůj obrat a získejte trvale vyšší slevy.

Registrovat se